Regito Research Center on Water and Health

Rapport om miljögifter i fisk 2018–2019 PDF Skriv ut Skicka sidan

Regito AB har gjort en ny undersökning av miljögifter i fisk från Finjasjön 2018–2019.

Projektet hade Hässleholms kommun (Stadsbyggnads- och miljökontoret) som huvudman medan Länsstyrelsen Skåne, Finjasjöns fiskevårdsförening och Helgeåns vattenråd finansierade studien.

Rapporten heter "Undersökning av miljögifter i gös, braxen och mört från Finjasjön 2018–2019". Den omfattar 40 sidor med diagram, resultat och jämförelser med kända gränsvärden samt 36 sidor med analysrapporter.

Det har blivit en omfattande och ganska infekterad diskussion om hur mycket fisk man kan rekommenderas att äta utan att få negativa effekter på hälsan. Detta beror på förekomsten av PFOS i fisken, ett ämne som använts i brandskum, skidvalla, sko- och tygimpregnering och många andra produkter.

De sex provtagna fiskarna testades för 32 olika varianter av PFAS. Endast ett PFAS detekterades: PFOS. Halterna av PFOS varierade mellan 7,09 och 9,88 ng/g våtvikt. Det upptäcktes ingen större skillnad mellan gös, braxen och mört. Medelvärdet blev 8,37 ng/g.

Enligt ett värde från 2008 är TDI (tolerabelt dagligt intag) 150 ng per kg kroppsvikt. Det innebär att en person på 60 kg skulle kunna äta drygt 1 kg fisk varje dag, hela livet, utan risk för hälsoeffekter. Så mycket äter väl inte någon så därmed skulle inte PFAS (inklusive PFOS) utgöra något problem för mänsklig konsumtion och därmed behövs ingen upplysning.

Inom EU (Efsa, European Food Safety Autority) håller man på att ompröva detta TDI för att istället utfärda ett TWI (tolerabelt vecko intag). Ny forskning och föreslaget värde skulle medföra en mycket kraftig sänkning med en faktor 80. Detta ska prövas och fastställas i framtiden. Förslaget innebär att en 60 kilos person kan äta 93 gram Finjasjö-fisk innan veckoransonen av PFOS uppnåtts. Det finns dock krafter som anser att det nya värdet ej kommer att godkännas utan måste höjas. TWI är baserat på att den känsligaste undersökta individen eventuellt kan få en mätbar förändring av någon markör i kroppen dock utan att få någon känd hälsoeffekt av livslångt veckointag.

Ovanstående TDI och TWI sammanfattar PFOS från alla källor, mat och dryck. Fisk är en av de största källorna till PFOS men naturligtvis måste man ta lite höjd för att även andra födokällor lämnar ett bidrag.

Här blir det upp till var och en att avgöra hur säker man vill vara. Nöjer du dig med nuvarande rekommendationer eller vill du  ta höjd för eventuellt sänkt värde för veckodosen av PFOS?

Livsmedelsverket har sedan tidigare rekommendationer att äta insjöfisk fångad i Sverige högst 1–2 gånger per vecka. Detta råd baseras främst på att fisk innehåller kvicksilver. Finjasjöns fiskar har förhållandevis låg kvicksilverhalt jämfört med många andra svenska sjöar. Gös hade som högst 0,175 mg/kg våtvikt och medelvärdet för gös hamnade på 0,12 mg/kg. Gränsvärdet för de flesta fiskarter är 0,5, alltså drygt fyra gånger högre.

Följer du detta råd så kanske du kan simma lugnt!

Rapporten är inte nedladdningsbar ännu men samtliga finansiärer och Hässleholms kommun har fått rapporten.

Senast uppdaterad ( Onsdag, 22 Maj 2019 12:30 )