Regito Research Center on Water and Health

Rapport om Bolmen PDF Skriv ut Skicka sidan

Efter larm från yrkesfiskarna i Bolmen om mycket dåliga fångster av fisk sedan ett par år tillbaka fick Regito AB i uppdrag att utreda situationen på uppdrag av Bolmens Fiskevårdsområdesförening. Upptäckterna i undersökningen slogs upp stort den 19 oktober i tidningen Smålänningen, Radio Kronoberg och TV4.

Vi kom fram till att det rådde extrem brist på djurplankton och att biomassan av växtplankton var låg i det provtagna vattnet. Tillflödena i norr hade hög järnhalt och dåligt siktdjup; Storån hade endast 0,7 m vid mätning i juni. Via Lillån kom mycket höga halter syreförbrukande ämnen; COD var ca 5 ggr högre än vad  som får finnas i utgående renat avloppsvatten från reningsverk. Järnhalten var i det närmaste dubbelt så hög som det gränsvärde den amerikanska miljöskyddsmyndiheten (EPA) satt upp för att skydda oganismer i sötvatten. Mycket höga fosforhalter kom ut via Lillån.

Ett intensivt arbete kommer nu att starta på många håll för att försöka förbättra situationen. Det finns ett omfattande undersökningsprogram för Bolmen sedan tidigare men det har inte undersökt djurplankton varför det tyvärr är svårt att göra jämförelser med historiska data.