Regito Research Center on Water and Health

Uppmärksammat mål i Miljööverdomstolen om kväve PDF Skriv ut Skicka sidan

Kvävereningen till Östra Ringsjön stoppas! Hörby kommun vann striden om kvävet i Svea Hovrätt (Miljööverdomstolen).

Nu skall de kvävefixerande, giftiga algerna minskas genom att öka kvävetillförseln till Ringsjön. Det är en unik dom som går stick i stäv mot övrig kvävepolicy i Sverige och EU. 

Dr Heléne Annadotter, verksam vid Regito AB, har varit delaktig som expert i utredningsarbetet om kvävet och Ringsjön åt Tekniska nämnden i Hörby kommun. Ärendet har drivits av Tekniska nämndens ordförande Kurt Hagenrud som även har haft sakkunnig hjälp av civilingenjör Dilip Roy och docent Thomas Hellström.

Hörby kommun har hävdat att kvävereningsanläggningen, som kostade 30 miljoner kronor för tio år sedan att bygga, har ökat mängden blågröna alger i Ringsjön. Motpart i frågan är länsstyrelsen som inte tror på Hörbys argument.

Torsdagen 23 april föll Svea Hovrätts dom för villkoren för kväveutsläpp från Hörbys reningsverk! Svea Hovrätt går på kommunens linje och därmed får Hörby kommun rätt att stänga kvävereningssteget på reningsverket under en försökstid på fyra år. Domen går inte att överklaga.

Vilka argument har då Hörby kommun framhållit för att kunna övertyga Svea Hovrätt? 

Ringsjön lider periodvis av massiva blomningar av blågröna alger (cyanobakterier) som förgiftar vattnet. Dessa alger blommar ofta upp när det är kvävebrist i vattnet. De gynnas av låga kvävehalter eftersom de har förmåga att hämta sitt kväve från luften. Inga andra alger än blågröna alger kan göra detta!

Kvävebristen ökar dessutom fosforhalterna i Ringsjön. Brist på syre och nitrat i Ringsjöns vatten driver igång ett läckage av fosfor från bottensedimentet. Blågröna alger kan ta upp denna fosfor eftersom de kan röra sig mellan det näringsrika sedimentet och den solbelysta ytan. Andra alger har inte denna förmåga till vertikala vandringar. Därför gynnas blågrönalgerna dubbelt upp av en kvävebrist. Blågrönalgerna är dålig föda för djurplankton till skillnad från andra alger som kiselalger och grönalger. Ju mer nitrat det finns vid bottnarna, desto mindre risk att drabbas av blomningar av de giftiga blågrönalgerna.

Forskningen bakom dessa teorier kan du läsa om i en rapport som Regito Research Center on Water & Health har skrivit på uppdrag av Svenskt Vatten Utveckling.